Föreningsstadgar

Stadgar för föreningen Aktiva Seniorer i Växjö ansluten till Förbundet Aktiva Seniorer                                                                                                                                  antagna av förbundet vid förbundets årsstämma den 25 – 26 maj 2018 

§ 1. Förening inom Aktiva Seniorer skall i enlighet med förbundets program och stadgar främja                                                                                                                                                seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. 

§ 2.     Medlemskap

Medlem i föreningen kan alla bli, som är villiga att medverka i Aktiva Seniorers verksamhet och som erlägger den årsavgift som föreningsstämman fastställer. Nya medlemmar som tillkommer under årets sista kvartal betalar vid inträdet gällande årsavgift för det kommande året. Avgiften inkluderar då de kvarvarande månaderna för innevarande år. Detta innebär att medlemmen registreras som medlem det år betalningen kommit föreningen tillhanda, men att intäkten periodiseras till kommande år och tas upp som intäkt först året efter det att inbetalningen gjorts. 

§ 3.     Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Vilket samrådsområde föreningen                                                                                                                                                        skall tillhöra fastställs av respektive förening i samråd med förbundsstyrelsen. 

§ 4.     Verksamhets- och räkenskapsår                                                                                                                                                                                                                   Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, från den 1 januari till och med den 31 december. 

§ 5.     Ordinarie föreningsstämma / årsmöte

Föreningen skall hålla ordinarie föreningsstämma en gång per år före 15 mars.                                                                                                                                                                        Rösträtt på föreningsstämman har varje medlem i föreningen med en röst under förutsättning                                                                                                                                                          att aktuell medlemsavgift betalats.                                                                                                                                                                                                                                         Kallelse till föreningsstämman skall ske genom brev (även e-post) eller hemsida senast en                                                                                                                                                          månad före föreningsstämman.                                                                                                                                                                                                                                        Handlingar till föreningsstämman skall finnas tillgängliga senast två veckor före föreningsstämman.                                                                                                                                            Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman.                                                                                                                                                Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

–  val av ordförande och sekreterare för mötet
– val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
– fastställande av röstlängd
– anmälan av övriga frågor
– fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning
– fastställande av dagordning
– styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska berättelsen
– revisionsberättelsen
– fastställande av resultat- och balansräkning
– disposition av överskott eller täckande av underskott
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                                                                                                                               
– behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
– fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
– beslut om antal styrelseledamöter och ersättare. Att utse ersättare är dock ej obligatoriskt.

– val av styrelse för verksamhetsåret:
     – ordförande på ett år
     – ledamöter på två år med växelvis avgång
     – ersättare på ett år i förekommande fall
– val av revisor / revisorer och ersättare på ett år
– val av valberedning
– val av ombud som skall företräda medlemmarna vid Aktiva Seniorers nästa förbundsstämma
– behandling av övriga frågor
– fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt 

§ 6.     Extra föreningsstämma / årsmöte

Styrelsen skall vid behov kalla till extra föreningsstämma.                                                                                                                                                                                                  Revisorerna och / eller en tiondel av medlemmarna kan kräva att styrelsen inom en månad kallar till extra föreningsstämma.                                                                                                                  I kallelsen, som skall ske senast 14 dagar före mötet på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma, anges anledningen till mötet. Styrelsens förslag till beslut framgår av styrelsens kallelse.           Extra föreningsstämma kan endast behandla den eller de frågor som varit orsak till att den extra föreningsstämman kallats in.                                                                                            Dagordningen för den extra föreningsstämman skall utöver ärendet upptaga angivna punkterna 1–5. 

§ 7.     Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Den svarar för föreningens                                                                                                                                              verksamhet och består av ordförande och det jämna antal ledamöter årsmötet bestämmer samt                                                                                                                                                           i förekommande fall två ersättare. Styrelsen väljs av föreningsstämman.                                                                                                                                

Ordföranden väljs för en period av ett år, ledamöterna för en period av två år med växelvis avgång och ersättarna fören period av ett år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt övriga funktionärer.                                                                                                                                                                                                                                                                      Styrelsen har rätt att till sig adjungera enskild person.                                                                                                                                                                                                      Ordföranden skall leda och fördela arbetet. Sekreteraren skall vara sammankallande och i samverkan med ordföranden sköta föreningens korrespondens. Kassören handhar och förvaltar föreningens ekonomi i samarbete med ordföranden.                                                                                                                                                                                                                                  Firma  tecknas var för sig av ordförande och kassören.                                                                                                                                                                                                      Ordförande och styrelseledamöter skall inte erbjudas något arvode. 

§ 8.     Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma, antingen genom beslut av minst 2/3                                                                                                                                                 majoritet av de på föreningsstämman närvarande medlemmarna eller genom beslut med enkel                                                                                                                                                majoritet på två efter varandra följande föreningsstämmor, varav det ena skall vara en ordinarie föreningsstämma.                                                                                                                            För att äga giltighet skall ändringen godkännas av Förbundsstyrelsen.                                                                                                                                

§ 9.     Upplösning

Upplösning av föreningen beslutas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade                                                                                                                                                medlemmarna vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en föreningsstämma skall vara ordinarie. Tillgångar och medlemsregister tillfaller förbundet som fonderar dessa i fem år för att användas vid eventuell nystart.