Årsstämma 2018

.

Årsmöte 6 mars 2018

Denna dag var det dags för Aktiva Seniorer i Växjö att genomföra årets föreningsstämma.

Jan Bökmark valdes att leda sedvanliga förhandlingar tillsammans med Ewa Johansson som sekreterare.

Stämman utsåg styrelsen till 7 st ledamöter enligt följande

Ewa Johansson ordförande, Gunnar Svensson vice ordförande, Anja Hytönen Hugosson, Lisbeth Dahlberg, Gerd Irehammar, Eva-Lena Reinholdsson, Barbro Isaksson.

Protokoll i sin helhet finns att läsa under fliken Föreningen/Årsmöten/2018. 

Efter årsmötesförhandlingarna underhöll Ewa Gustavsson och Gunnar Svensson med ett musikquiz som var mycket trevligt och uppskattat.

Hjärnan arbetade för högtryck innan vi kom på kodordet Apelsin och flera vinster delades ut i apelsinens tecken.

Årsstämma den 20 mars 2017

PROTOKOLL

fört vid Föreningen Aktiva Seniorer i Växjös stämma måndagen den 20 mars 2017 på IOGT-NTO-huset, Vattentorget 1, Växjö.

Närvarande: 120 medlemmar.

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till årets stämma. Efter en liten tillbakablick över FAS aktiviteter under det gångna året förklarades stämman öppnad.

§ 2 Val av stämmoordförande

Till stämmoordförande valdes Evert Andersson.

§ 3 Val av vice stämmoordförande

Till vice stämmoordförande valdes Ewa Johansson.

§ 4 Val av stämmosekreterare

Till stämmosekreterare valdes Ewa Johansson.

§ 5 Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gunnar Svensson och Lisbeth Dahlberg.

§ 6 Fastställande av röstlängden

Fastställande av röstlängden sköts upp till en eventuell votering.

§ 7 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8 Fastställande av föredragningslistan

Fastställdes föredragningslistan i befintligt skick.

§ 9 Stämmans utlysande

Beslöts att stämman var stadgeenligt utlyst.

§ 10 Verksamhetsberättelse

Beslöt stämman att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för 2016 till handlingarna.

§ 11 Revisorns berättelse

Beslöt stämman att lägga revisorns berättelse för 2016 till handlingarna.

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016.

§ 13 Disposition av överskott

Beslöt stämman att i enlighet med styrelsens förslag överföra årets överskott i ny räkning.

§ 14 Ansvarsfrihet

Beslöt stämman att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende årsredovisning och övrig förvaltning för år 2016.

§ 15 Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen

Inga framställningar eller förslag från styrelsen förelåg.

§ 16 Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår

För kännedom framlades styrelsens verksamhetsplan för innevarande kalenderår samt en översiktlig budget. Lades till handlingarna.

§ 17 Motioner från enskilda medlemmar

Inga motioner från enskilda medlemmar förelåg.

§ 18 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till oförändrat 150 kr.

§ 19 Val av föreningsordförande

Beslöt stämman att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Ewa Johansson till föreningsordförande för en tid av två år, från 2017-03-20 till stämman 2019.

§ 20 Val av vice föreningsordförande

Anmäldes att Gunnar Svensson är vald till vice föreningsordförande för en tid av två år, från 2016-03-14 till stämman 2018.

§ 21 Val av övriga ledamöter

Beslöts antalet övriga ledamöter till fem.

Beslöt stämman att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Lisbeth Dahlberg, Anja Hytönen Hugosson och Gerd Irehammar på två år, från 2017-03-20 till stämman 2019.

Anmäldes att Ewa Gustavsson och Eva-Lena Reinholdsson är valda för en tid av två år, från 2016-03-14 till stämman 2018.

§ 22 Val av revisor och revisorssuppleant

Beslöt stämman att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Elise von Schantz Berg till ordinarie revisor och omvälja Staffan Lundberg till revisorssuppleant.

§ 23 Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma

Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma.

§ 24 Val av valberedning

Beslöt stämman att till valberedning omvälja Inger Bohman Gummesson och Stig Kjellman och nyvälja Leena Liljeqvist. Sammankallande Inger Bohman Gummesson.

§ 25 Frågor vilka stämman beslutat ta upp till behandling

Inga frågor var anmälda.

§ 26 Avslutning

Ordföranden tackade å den nya styrelsens vägnar för förtroendet att leda arbetet under det kommande året. Evert Andersson tackades med en vårblomma för en som vanligt väl genomförd stämma. Stig Ganmark, som så förtjänstfullt sköter föreningens hemsida tackades med en blomma. Styrelsen tackades för det gångna året med blommor. Även valberedningen tackades med en blomma. Därefter förklarades stämman avslutad.

 

______________________________                                                 ________________________________

Evert Andersson, stämmoordförande                                                  Ewa Johansson, sekreterare

 

Justerat:

 

______________________________                                                 ________________________________

Gunnar Svensson                                                                                     Lisbeth Dahlberg

 

Följande stämmohandlingar är tillgängliga:

{phocadownload view=category|id=2|target=b}